Menopause The Musical

May 21st 2022, 4:00 pm, Harrahs Cabaret at Harrahs Las Vegas, Las Vegas, NV